Cần Lure máy đứng Shimmer Tiger’s Roar có thiết kế 2 khúc, cần rộng, nhẹ, cứng cáp

Cần lure 2m1

chiều dài thu gọn 1.09m.
Trọng lượng 125g.
Ngọn cần 1,7mm;
Đuôi cần 10,7mm.
Tải mồi 7-20g,