combo cần rút gồm có
+ cần shimano 3m6 (khoen sứ 7 màu)
+máy yomoshi BL6000 ( cối kim loại)
+ phao câu lục
+ lưỡi câu lục
+ mồi giả nhá
+ hạt chặn
+ chuông báo cá

+ cươac tiagra 100m