Bộ cần lure shimano zuzacar 2m1 và máy icebell

Bộ cần lure gồm có
Cần lure shimano Zuzacar 2m1 máy ngang
Máy ngang Icebel
Dây PE daiwa 100m
Kìm kẹp cá
mồi lure cá lóc
mồi lure chìm